Hồ rộng 12 km2 ở Chile biến mất lần đầu tiên sau 2.000 năm

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Jan 13, 2019.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

  2. Facebook comment - Hồ rộng 12 km2 ở Chile biến mất lần đầu tiên sau 2.000 năm

Share This Page