Lần đầu tiên Việt Nam tự sản xuất văcxin lở mồm long móng

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Nov 29, 2018.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

  2. Facebook comment - Lần đầu tiên Việt Nam tự sản xuất văcxin lở mồm long móng

Share This Page