Tại sao tăm bông có hai đầu tròn, nhọn khác nhau?

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Jul 25, 2017.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

  2. Facebook comment - Tại sao tăm bông có hai đầu tròn, nhọn khác nhau?

Share This Page